• REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUBITO24.PL

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży na terenie Unii Europejskiej towarów za pośrednictwem sklepu internetowego „SUBITO24.PL” (zwanego dalej Sklepem) zlokalizowanego na stronie internetowej http://www.subito24.pl.
  2. Właścicielem Sklepu jest Rafał Piwowarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Subito Rafał Piwowarski Leśna 63b, 41-215 Sosnowiec, posiadający NIP: 6443038329. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna bielizny, odzieży, odzieży nocnej oraz dodatków bieliźniarskich.
  4. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze sklepu internetowego to:

- urządzenie podłączone do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą przechowywanie plików cookies.
- przeglądarka www
- posiadanie konta email – do odbierania i wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną,

 

§2 Rejestracja w Sklepie

 1. Sklep umożliwia Kupującym założenie indywidualnego konta (konto użytkownika).
  2. Założenie konta następuje poprzez:

- wpisanie przez Kupującego adresu email oraz ustalonego przez siebie hasła oraz uzupełnienie danych adresowych, tj. imienia, nazwiska, adresu (ze wskazaniem miejscowości, ulicy, kodu pocztowego, numeru telefonu),
a w przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo również firmę, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej,
- potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

 1. Zalogowanie się do konta następuje poprzez wpisanie przez Kupującego adresu e-mail (login) oraz hasła wskazanego przez Kupującego przy założeniu konta.
  4. Kupujący powinien aktualizować dane uzupełnione po założeniu konta niezwłocznie po zmianie tych danych.
  5. Kupujący będący posiadaczami indywidualnych kont mają ułatwiony proces składania zamówień, w szczególności polegający na braku obowiązku każdorazowego potwierdzania akceptacji Regulaminu jak też obowiązku podawania danych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, NIP itp.). Ponadto Kupujący może korzystać z innych funkcji konta (np. przeglądania historii zamówień).
  6. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( U. 2014, poz. 1182 j.t. z późn. zm.), tj. w celu umożliwienia realizacji przez Sprzedawcę zawieranych umów, w tym w szczególności dostarczenia towaru i wystawienia dokumentów księgowych jak również celem marketingu bezpośredniego własnych produktów. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, może również żądać usunięcia danych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 

§3 Składanie i realizacja zamówień

 1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zamówienia, w którym Kupujący wybiera m.in. rodzaj i ilość towaru, formę płatności oraz sposób dostawy.
  2. Zamówienia można składać za pomocą elektronicznego formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego poprzez zaznaczenie w formularzu pola potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem.
  3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie i dostępność zamówionego towaru oraz poinformuje Kupującego o momencie wysyłki towaru w wysłanym do Kupującego e-mailu.
  4. Wysyłka towaru następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia, przy czym jeżeli Kupujący wybrał jako sposób zapłaty przedpłatę nie wcześniej niż po wpłynięciu środków na rachunek Sprzedawcy.
  5. Ceny poszczególnych towarów wskazane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cło itp.).
  6. Sprzedawca wydaje Kupującemu dowód sprzedaży (paragon, lub faktura VAT), który jest wystawiany po uprzednim skompletowaniu i przygotowaniu towarów do wysyłki lub do odbioru przez Kupującego i wysyłany Kupującemu wraz z przesyłką lub wręczany przy odbiorze towaru.
  7. Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Internetu.
  8. Składając zamówienie, klienci będący przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski), którzy chcą nabyć towary ze stawką podatku VAT wynoszącą 0%, oświadczają, że zakupiony towar zostanie wywieziony poza granice Polski, zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.).

 

§4 Warunki dostawy

 1. Dostawa towarów może następować, według wyboru Klienta, za pośrednictwem firm kurierskich DPD, POCZTEX lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie firmy w Sosnowcu przy ulicy Leśnej 63b.
  2. Zamówiony towar może być odebrany osobiście przez Klienta, po potwierdzeniu przez Sklep przygotowania zamówionego towaru i ustaleniu terminu odbioru indywidualnie dostosowując go do godzin pracy Sklepu oraz preferencji Klienta.
  3. Kupujący może według swego wyboru uiścić należność za zakupiony towar przy odbiorze towaru od przewoźnika lub od Sprzedawcy lub przedpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy. Koszty dostawy towarów znajdują się w zakładce: Dostawa i płatności.
  4. Przy odbiorze towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie czy przesyłka nie posiada uszkodzeń, czy jest nienaruszona i zgodna z zamówieniem Kupującego.
  5. W razie stwierdzenia przez Kupującego, że przesyłka jest uszkodzona, niekompletna lub niezgodna z zamówieniem, Kupujący jest proszony o nieprzyjmowanie przesyłki oraz, jeśli to możliwe, spisanie protokołu szkody z kurierem, a także zgłoszenie zaistnienia takiego faktu Sprzedawcy.

 

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo, zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia zawarte są w POUCZENIU O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.
  2. Prawo odstąpienia od umowy określone w pkt 1, zgodnie z treścią art. 38 ust. 5 powołanej Ustawy, nie przysługuje konsumentowi jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Zgodnie z treścią art. 491. § 1 Kodeksu cywilnego:  Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Ponadto: art. 494. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

 

 

§6 Reklamacje

 1. Jeśli Kupującym jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru.
  2. Jeśli Kupującym jest konsument, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
 2. a) Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad. Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący będący konsumentem może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.
  b) W przypadku stwierdzenia wady towaru, koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, a w wypadku żądania wymiany towaru na nowy również koszt wysyłki towaru do kupującego pokrywa Sprzedawca.
  c) W razie odstąpienia od umowy z powodu istnienia wady rzeczy, Sprzedawca zwraca kupującemu całość wpłaconej przez niego należności, jak również pokrywa koszt zwrotu towaru.

§7 Płatności online

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

skypaybaner1.png

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
  3. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania wobec Kupujących - przedsiębiorców, będących klientami Sprzedawcy, z którymi Sprzedawcę łączą umowy o współpracy handlowej regulujące szczegółowo prawa i obowiązki stron, w zakresie w którym postanowienia Regulaminu pozostają w sprzeczności z postanowieniami umowy współpracy (pierwszeństwo umowy).

 

Informacje dla Kupującego będącego konsumentem, zgodnie z treścią art. 12 ustawy o prawach konsumenta (pouczenie):

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną bielizny, odzieży , odzieży nocnej oraz dodatków bieliźniarskich. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego: „SUBITO24”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie, zgodnie z danymi w pkt 3.
  2. Sprzedawcą jest Rafał Piwowarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Subito Rafał Piwowarski, posiadającym NIP: 6443038329.

3.Przedsiębiorstwo Sprzedającego mieści się w Sosnowcu 41-215, przy ul. Leśnej 63b. Konsument może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurtownia.subito@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem: 608343729

 1. Adres, pod którym Konsument może składać reklamację jest wskazany w pkt 3.
  5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu zawierają podatek VAT. Opłaty za opakowanie i dostawę towarów są podane w zakładce: DOSTAWA.
  6. Nabywanie towarów za pośrednictwem Sklepu nie zwiększa kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, które są zgodne z cenami oferowanymi przez poszczególnych dostawców, z których usług korzysta Konsument,
  7. Zapłata za zakupiony towar oraz pokrycie kosztów opakowania i dostawy następuje według wyboru Konsumenta przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty zakupu lub w momencie odbioru towaru.
  8. Sprzedawca kompletuje zamówienie i przekazuje je do wysyłki lub przygotowuje do odbioru osobistego, w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Sprzedawca rozpatruje przesłane reklamacje w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności danej sprawy.
  9. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na stronie Sklepu w zakładce: Zwroty i reklamacje.
  10. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument pokrywa koszty wysyłki towaru z powrotem do Sprzedawcy.
  11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
  13. Sprzedawane towary nie są objęte gwarancją ani nie są w stosunku do nich przewidziane dodatkowe usługi posprzedażowe.
  14. Ze względów higienicznych nie przyjmujemy zwrotów bielizny osobistej typu figi, stringi, szorty, slipy, kompletów z bielizną osobistą, bielizny erotycznej

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów sklepu subito24.pl:

 

Sporządzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rafał Piwowarski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Subito Rafał Piwowarski, posiadającym NIP: 6443038329),
  Dane kontaktowe: e-mail: hurtownia.subito@gmail.com    Telefon: +48 608343729
 2. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów 
  prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w celu:
 1. sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym https://www.subito24.pl/ -  podstawa prawna: wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 2. prowadzenia działań marketingowych – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora - marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
 3. rozpatrywania zgłaszanych reklamacji - podstawa prawna: wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 4. dochodzenia swoich praw przed sądem oraz innymi uprawnionymi organami - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
 5. wysyłki na podany przez Klienta adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie po udzieleniu przez Klienta zgody na powyższe; podstawa prawna: zgoda uprawnionego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
 1. Administrator zbiera następujące dane osobowe:
 1. imię, nazwisko,
 2. adres zamieszkania (oraz adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu,
 1. Przekazywanie Państwa danych osobowych dalszym odbiorcom ma miejsce wyłącznie w następujących wypadkach:
 • w razie wybrania przez Państwa opcji dostawy towarów na wskazany adres - przekazanie danych następuje na rzecz wybranego przez Państwa przewoźnika (Poczta Polska, kurier DPD, Pocztex) wyłącznie w celu dostarczenia przesyłki,
 • w razie wybrania przez Państwa opcji płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych SkyPay – przekazanie danych następuje na rzecz Spółki BlueMedia wyłącznie w celu obsługi transakcji.   

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione:

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych:
 • w przypadku danych osobowych podawanych w celu realizacji umowy – przez okres niezbędny dla wysyłki towaru, a następnie przez okres trwania rękojmi za wady fizyczne rzeczy - 2 lata od daty odbioru przesyłki,
 • w przypadku danych osobowych podawanych w celu prowadzenia działań marketingowych oraz wysyłania informacji handlowych droga elektroniczną – 5 lat od momentu ich podania lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody,
 • w razie konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego czy  egzekucyjnego – przez okres do 10 lat od daty uprawomocnienia się wyroku wydanego w sprawie,

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketingowy) , lub w razie umowy do czasu jej zakończenia i upływu okresu rękojmi, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać ich dalej przetwarzać (w tym dotyczące prowadzenia ksiąg handlowych).

Po wykonaniu umowy Administrator, na zasadach określonych powyżej może przetwarzać tylko te spośród danych, które są:

 • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za sprzedane towary,
 • niezbędne do celów reklamy, marketingu, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 1. Informujemy, że podanie wskazanych w pkt. 5 danych osobowych jest konieczne dla realizacji Państwa zamówienia. Niepodanie danych lub podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych spowoduje niemożność wykonania umowy, w tym wysłania zamówionego towaru lub przygotowania towaru do odbioru osobistego.
 2. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 • d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po zgłoszeniu sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już  
  przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,  Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.(art. 21 ust. 1 i 2 RODO).

 1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie przetwarzania danych. W każdym wypadku przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe podane przez Państwa przy składaniu zamówienia są przetwarzane:

 1. a) w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży zamówionych przez Państwa towarów, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji przez okres trwania rękojmi za wady fizyczne rzeczy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 2. b) w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) tj. w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w sporach mogących wyniknąć z zawartej umowy sprzedaży,


Zgodnie z art. 17 ust 1 RODO:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  […]

Oznacza to, że w wypadku, gdy dokonali Państwo zakupów w Naszym sklepie, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 a) RODO nie mogą Państwo żądać usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ są one nadal potrzebne m.in. w celu realizacji Państwa ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady towaru.

Jeżeli zapisali się Państwo na newslettera, w każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na jego otrzymywanie – w takim wypadku niezwłocznie usuwamy Państwa dane osobowe z listy newslettera.